GDPR JAMU

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno a její součásti, (dále  „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek. Správce jako veřejná umělecká škola se dvěma fakultami a několika finálními pracovišti, na kterých jsou veřejně prezentovány umělecké výstupy především studentů, ale i pedagogů a  dalších hostujících umělců, se neobejde bez přítomnosti veřejnosti na těchto uměleckých produkcích, neboť jedním ze stěžejných úkolů vzdělávacího procesu na škole je simulace reálného prostředí uměleckého trhu, na který studenti po absolvování nastoupí. Je proto potřebou správce organizovat účast veřejnosti cestou rozličných marketingových nástrojů.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně se  zasíláním  mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu korespondenční, název organizace/školy a pracovní pozici adresáta sdělení. 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu -  nabízení produktů a služeb správce či třetích osob.. 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste jako abonenti/návštěvníci uměleckých produkcí správce  dosud realizovali. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“). 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu dokud tento souhlas neodvoláte. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu uvedenou na jednotlivých marketingových sděleních. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.  

Osoby s přístupem k  Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: gdpr.jamu@jamu.cz, či písemně na adrese součásti  správce /adresa Marty, DNO, koncetního oddělení HF…. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována. 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.   

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete ( např. bez souhlasu s užíváním Vaší emailové adresy Vás nebude moci informovat o termínech uměleckých produkcí či  o jejich změně). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.